Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via www.desamian-store.nl / www.naadloos-ondergoed.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;
1.2 Onderneming: www.naadloos-ondergoed.nl is de handelsnaam van de Samian en is een online winkel die naadloze ondermode en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;
1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen de Samian en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Samian en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.naadloos-ondergoed.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de Samian erkend. 

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Samian. De Samian is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, op werkdagen binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen 
4.1 Alle aanbiedingen van de Samian zijn vrijblijvend. De Samian behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd. 
4.3 De bijdrage in de kosten van verzending en verzekering zijn afhankelijk van het land waarnaar de zending zal worden verzonden en zullen vooraf kenbaar worden gemaakt.
4.4 de Samian kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen
Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.
5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.

Artikel 6. Levering
6.1 Alle artikelen uit de online shop worden vanuit voorraad geleverd. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, De Samian zal in zo’n geval de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.2 De Samian streeft ernaar op werkdagen alle bestellingen uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt altijd naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 24 uur na ontvangst van de betaling worden verstuurd. 
6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. . 
6.4 Aan de leveringsplicht van de Samian zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden bij de vervoerder.
6.5 In geval van weigering, het opgeven van een incorrect adres of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht alsmede het risico van beschadiging van de zending en alle voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de consument.
6.6 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.7 de Samian is nooit verantwoordelijk te houden voor gevolgschade.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan de Samian op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen
8.1 Er wordt alles aan gedaan om u via www.naadloos-ondergoed.nl te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen. 

8.2 Per Bestelling is het toegestaan om 1x zonder verzendkosten een omruil zending te laten versturen. Uitgezonderd wanneer er sprake is van een fout door toedoen van de Samian of wanneer er bij ontvangst van de omruilzending schade aan producten wordt geconstateerd.  
8.3 de Samian accepteert uitsluitend ruilingen/retour zendingen waarbij de instructies zijn opgevolgd. Retour artikelen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen of zendingen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd worden niet geaccepteerd.

8.4 De kosten voor het retour sturen van artikelen komt voor rekening van de consument.

8.5 De retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd aan de consument. Het aankoopbedrag zal desgewenst worden gecrediteerd. De creditering wordt gedaan naar het rekeningnummer dat door de consument wordt opgegeven. De creditering zal op werkdagen binnen 24 uur plaatsvinden.

 

Artikel 9. Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling
9.1 Er wordt alles aan gedaan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling dan dient u dit per omgaande te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen.

Alle garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of  gebruiksadvies niet heeft opgevolgd. 
Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel zouden wij dit graag van u vernemen.

Het probleem zal zo spoedig mogelijk in overleg met u worden opgelost. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd.
Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen,

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 
10.1 de Samian aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten en voor schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
10.2 Iedere aansprakelijkheid van de Samian jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan de Samian verschuldigd is. 
10.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en de Samian, dan wel tussen de Samian en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en de Samian, is de Samian niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van de Samian.

 

Artikel 11. Overmacht
11.1 de Samian heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten en zal hiervan de consument zo spoedig mogelijk via email op de hoogte brengen.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Samian kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen de Samian en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mochten er na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen zijn over deze voorwaarden, dan kan er schriftelijk of via e-mail contact worden genomen.


correspondentie adres van de Samian :

Postbus 166

5110 AD Baarle Nassau - Nederland

e-mail :  desamian@protonmail.com

 

webshop : www.naadloos-ondergoed.nl / www.desamian-store.nl

 

Alle rechten zijn voorbehouden.

Niets uit deze voorwaarden of op deze website mag worden verveelvoudigd,

gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid

zonder de schriftelijke toestemming van de Samian.

 

de Samian staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54232627

© de Samian 2008-2023

 

Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.